Tüzük

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM -Kuruluş Hükümleri

Kuruluş

MADDE 1 - Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği, yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Derneğin kısaltması “HASMED” dir.

Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği aşağıdaki maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır. Derneğin logosu aşağıdaki gibidir.

Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye verilemez, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Merkez ve Şubeler

MADDE 2 - Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Mevzuatın öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak genel kurul kararı ile  Derneğin şubeleri açılabilir.

Amaç ve Çalışma Konuları

MADDE 3 - Derneğin amacı “Kadir Has Üniversitesi”nin gelişmesi ve yücelmesi ile mezunlarının çağdaş düzeyde sosyal, kültürel, moral, bilimsel yaşantılarına ve uygar dayanışmalarına etkin katkılarda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, Kadir Has Üniversitesi’nin, Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının sorunları ile ilgilenmek, Atatürk devrim ve kazanımlarının genelde ülke, özelde Kadir Has Üniversitesi camiasında yaygınlaştırılması için çaba sarf etmek, bu amaçla diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliğini geliştirmek, Kadir Has Üniversitesi mezunlarının birikimlerini ülkenin ve Kadir Has Üniversitesi’nin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak ve sahip olduğu maddi olanakların elverdiği ölçüde Kadir Has Üniversitesi’ nde öğrenim gören öğrencilere Burs ve benzeri yönde yardım etmek olup, çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.
3.1) Kadir Has Üniversitesi’nin eğitim, bilim ve teknolojik alanda gelişmesi ile kurulmasında öngörülen nitelikleri doğrultusunda yücelmesine ilişkin her türlü maddi, manevi yardım ve desteği sağlamak,
3.2) Kadir Has Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi öğrencileri ile mezunlar arasında amaca yönelik bağlılık ve dayanışmayı öngören ilişkileri kurmak ve geliştirmek,

 

3.3) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek; sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirerek üyeler arası yardımlaşma ve dayanışmayı öngören girişim ve çalışmalar yapmak; üyelerin uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkılarda bulunmak,
3.4) Üyelerinin eğitim ve meslek ile yaşam sorunlarına ilişkin ekonomik, sosyal, yönetsel, hukuksal ve mali konulardaki gereksinimlerine eğilerek çözümler getirmek ve yardımcı olmak, iş ve meslek yaşantısında yeterliliği özendirmek ve yüksek ahlak kurallarını meslek alanında yerleştirip geliştirmek,
3.5) Üyeleri arasında spor, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve özendirmek,
3.6) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak,

 

3.7) Mevzuatın öngördüğü diğer konularda çalışmalarda bulunmak,

 

3.8) 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, bu kanunun yerine geçecek sair kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, Dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Çalışma Biçimi

MADDE 4 - Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,
4.1) Tüm mezunların Dernek çatısında toplanmalarını özendirir ve bu maksatla yeni üyeler ile onursal üyeler kaydeder; üyeleri ile özel ve kamu kuruluşlarına, tanıtıcı ve kanıtlayıcı belgeler verir,

 

4.2) Kadir Has Üniversitesi ve Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar, incelemeler ve kamuoyu yoklamaları yapar; topluma ve Kadir Has Üniversitesi’ne yararlı olacak projeler uygular; Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının eğitim ve gelişmelerine ilişkin gereksinimlerini karşılar,

 

4.3) Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının eğitim ve yetişmelerine ilişkin kurslar ve seminerler açar, başarı ve yoksulluk bursları verir, yeni mezunların mesleğe yönelmelerine ve iş bulmalarına yönelik çalışmalar yapar,
4.4) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar; amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler hazırlar ve uygular,
4.5) Konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar ve bilimsel toplantılar ile sergi ve kermesler düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır,
4.6) Amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, kooperatifler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, mesleki eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletebilir,
4.7) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü bağış ile yardım alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
4.8) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

4.9) Gerekli görülen  yerlerde  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

4.10) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.
Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

4.11) Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

 

Siyasi Faaliyet

 

MADDE 5- Dernek, herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı olamayacağı gibi, hiçbir şekilde, siyasetle uğraşamaz. Ayrıca, üyeler de Dernek içinde hiçbir şekilde siyasi faaliyette bulunamazlar.

II. BÖLÜM – Üyelik Hükümleri

Üyelik Koşulları

MADDE 6 - Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.
6.1) Kadir Has Üniversitesi fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinden mezun olmak,

6.2) Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak, Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek Üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile ilgili mevzuat  uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

Kadir Has Üniversitesi mezunu olmayan tam zamanlı öğretim üyeleri ile görevlileri ve araştırma görevlileri, görevleri devam ettiği sürece Dernek üyeliğine kabul edilebilirler. Bunların görevlerinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dernek üyelikleri kendiliğinden düşer. Ancak Kadir Has Üniversitesi’ nde en az (5) yıl süreyle tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri ile görevlilerinin üyelikleri ömür boyu devam eder.

Yukarıda belirtilen üye olabilme şartlarını taşıyanlar, Dernek tarafından hazırlanmış üyelik başvuru formunu doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek Yönetim Kuruluna verirler. Üyelik başvuru formları on (10) gün süre ile Dernek merkezinde ilan olunur. Bu süre içinde, üyeler adaylar hakkında yazılı itirazda bulunabilirler. Yönetim Kurulu ayrıca adaylar hakkında araştırma yapabilir. Adayın asıl üyeliğe kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulunca verilir. Üyeliğe aday olanlar hakkında yapılan itirazların, Yönetim Kurulunca geçerli görülmesi veya Yönetim Kurulunun yapacağı araştırma sonucunun olumsuz çıkması halinde, adayın üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca reddolunur ve durum ilgiye yazılı olarak bildirilir. Üyeliği reddolunan adaya gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Üyelik için yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde karara bağlanır ve sonuç Dernek merkezinde duyurulur. Adayların asıl üyelikleri, üyeliğe kabul kararından sonra, Tüzük hükümlerine uygun şekilde belirlenmiş kayıt ücreti ve ilgili yılın aidatının Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödeme planına uygun şekilde ödenmesi ile başlar.

Yukarıdaki hükümlere ek olarak, Dernek herhangi bir üyelik talebini gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar.

Üyelik Türleri

MADDE 7 – Derneğin (2) tür üyeliği vardır.

7.1) ASİL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

7.2) ONURSAL ÜYE: Ülkeye, topluma, Kadir Has Üniversitesine, Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri ya da katkıları olan kişilerle, üye topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler.

Onursal Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden Giriş ödentisi ve Yıllık ödenti alınmaz.

Üyelik İşlemleri

MADDE 8 – Dernek Üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.

8.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup (yazılı veya elektronik ortamda) Dernek Başkanlığına sunarlar.

8.2) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir Komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir. ,
8.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş Ödentisinin tamamı ile Yıllık Ödentinin tamamı alınır. ”Dernek Üye Defteri ” ne kimliği ve üyelik kararı işlenerek ”Üye Kimlik Belgesi” gönderilir. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.

8.4) Yönetim Kurulunca verilen üyelikten çıkarma kararlarına karşı en geç ilk Genel Kurul toplantısında yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Üyelikten ayrılma

MADDE 9 – Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödenti ve katılma payları alınır.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 10 - Dernek üyeliğinden çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılır.
10.1) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü hükümlerine aykırı davranmak
10.2) Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek

10.3) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

10.4) Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek

10.5) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

MADDE 11- AİDAT ÖDEMEYEN ÜYELER İÇİN YAPILACAK İŞLEM

Aidatını ödememiş olan asıl üye, Derneğe yazılı olarak bildirmiş olduğu son adresine Yönetim Kurulu tarafından taahhütlü mektup yazılarak ödemede bulunmaya çağırılır. Üye, söz konusu tebligatın yapılması veya ilgili mevzuat uyarınca yapılmış sayılmasından itibaren 45(kırk beş) gün içinde aidatını ve bütçe yılının sona ermesinden itibaren aidat üzerinden işlemeye başlayan ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek kanuni faizini ödemez ise, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Aidat borcu bulunan üyelerin oy kullanma hakları yoktur.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri

MADDE 12 – Dernek Yönetim Kurulu veya kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve (2/3) çoğunluk oyu ile verir, üyeye yazılı olarak bildirir.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Tesislerden ve organizasyonlardan yararlanma konumları

 

MADDE 13 – Üyeler, üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konukları ile Yönetim Kurulunun konukları Derneğin tüm tesislerinden ve organizasyonlarından, özel yönetmeliklerinde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyeler dışındaki kişilerin yararlanma konumları aşağıda gösterilmiştir.

13.1) AİLE BİREYLERİ KONUMU: Üyenin eşi ile (25) yaşından küçük çocukları veya ölen üyenin eşi, yapılacak başvuru üzerine Yönetim Kurulu kararı ile aile konumuna alınabilirler.

18 yaşından küçük çocuklarla ortaöğretim öğrencilerinin tesislerden yararlanmaları ve çalışmalara katılmaları veli ya da vasilerinin yazılı izinlerine bağlıdır.

13.2) ÜYELERİN KONUKLARI KONUMU: Üyelerin birlikte oldukları konukları organizasyon, lokal ve tesislerden yararlanabilirler.

13.3) YÖNETİM KURULU KONUKLARI KONUMU: Yönetim Kurulunun öngöreceği gerekçeler ve alacağı karar gereğince, bir yılı geçmemek ve gereğinde yenilenmek koşuluyla, konukları organizasyon, lokal ve tesislerden yararlanabilirler.

13.4) Yararlanma konumlarına giren kişiler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadırlar.

III. BÖLÜM – Yönetim Hükümleri

Organlar

MADDE 14 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
14.1) Genel Kurul
14.2) Yönetim Kurulu
14.3) Denetleme Kurulu

Genel Kurul

MADDE 15 – Dernek Genel Kurulu her yıl olağan olarak Ocak ayında toplanır ve asıl üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar. Dernek organları seçimleri üç yılda bir olağan genel kurul toplantılarında yapılır.

Genel Kurul Çalışma Yöntemleri

MADDE 16 – Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

16.1) Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Asıl Üyeleri Çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı günü dahil borçlarını ödemedikleri takdirde Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

16.2)  Genel Kurula katılacak asıl üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta yolu ile bildirilir.
16.3)  İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan asıl üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden  fazla olamaz.
16.4)   Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde,  geri bırakma sebebi de  belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.  Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç  altı  ay içinde yapılması zorunludur. 

16.5) Genel Kurul toplantısı birden çok defa geri bırakılamaz.
Genel Kurul Toplantı İlkeleri

MADDE 17 – Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

17.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeler Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartını almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
17.2) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Oy Sayıcısı seçilir.
17.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

17.4) Üyelik aidatını ödeyen her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oy hakkını şahsen kullanmak zorundadır.

17.5) Genel Kurulda karar yetersayısı Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar aranır.

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 18 – Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

18.1) Dernek üye sayısının (1/5)’inin belirtilmiş aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
18.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
18.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 19 – Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
19.1) Türk yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

19.2) Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe Planı, Gelir ve Gider Çizelgelerini görüşüp onaylamak,
19.3) Çalışma Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini gizli oyla liste esasına göre seçmek,
19.4) Geçen Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir – Gider Çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
19.5) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

19.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikler hakkında karar almak,
19.7) Dernek Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak,
19.8) Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
19.9) Derneğin uluslararası çalışmalar yapması, yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak,
19.10)Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

 

19.11)Gerekli diğer konularda karar vermek,
19.12) Dernek şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek

Yönetim Kurulu

MADDE 20 – Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.
20.1) Yönetim Kurulu, (3) üç yıllık süre için seçilmiş (5) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur.
İlaveten Kadir Has Üniversitesi Rektörü ya da yazılı olarak bildireceği temsilcisi ile Mezunlar Ofisi sorumlusu, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.
20.2) Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

MADDE 21 - Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

21.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman ile Dernek hizmet konuları ile ilgili Koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.

21.2) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

21.3) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

21.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve çalışmalarını yapar.  

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 22 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

22.1) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

22.2) Derneği Dernek Başkanı ya da vekili aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere veya üçüncü kişilere yetki vermek,

22.3) Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Bütçe Planı, Gelir ve Gider Çizelgelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulamak,

22.4) Geçen Çalışma Dönemi Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak,

22.5) Dernek Başkanının önerisi ve oluşturulacak “Disiplin Komitesi”nin araştırma raporu üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin “Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar vermek,

22.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
22.7) Yönetim ile çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak Komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

22.8) Derneğin Yönetsel ve mali işlerini yönetecek personeli ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
22.9) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

22.10) Genel Kuruluna karar vermesi halinde Şubelerin açılması ile ortaklık, iktisadi işletme, kooperatif, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklarla ilgili yasal işlemlerini  yapmak.

22.11) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

22.12) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak ve ani biçimde gelecek Çalışma Dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek.

22.13) Başkanın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek, 

22.14) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetleme Kurulu ve İç Denetim

MADDE 23 - Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.
23.1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulda oyla üç (3) yıl için seçilen (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur
23.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.
23.3) Denetleme Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (2) dır.

23.4) Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.  

Disiplin Kurulu ve Ortak Hükümler

Disiplin kurulu 3 Yönetim Kurulu ve 2 Denetleme Kurulu üyesinden oluşur. Bu üyeler Yönetim Kurulu oy birliği ile seçilir. HASMED Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından gönderilen disiplin dosyalarını araştırmak ve incelemek,
İnceleme sonucunda dosya hakkında disiplin soruşturmasına açılıp açılmayacağına dair  karar vermek,
Soruşturmaya açılmasına karar verilen dosyalara konu olan tarafların savunmalarını ve iddialarını yazılı olarak istemek,
Soruşturmanın nihai aşamasında tarafların sözlü savunmaları almak, alınan sözlü savunmaları tutanağa geçirmek,
Sözlü savunmaların alımından en geç bir ay içinde alacağı kararları ve verilecek cezaları tavsiye niteliğinde  yazılı olarak HASMED Yönetim Kuruluna sunmak,

HASMED organlarındaki toplantılarına mazeretsiz  olarak üst üste üç kez katılmayan üyeler hakkında soruşturma açmak,
HASMED Yönetim ve Denetleme Kurullarında HASMED tüzüğüne, HASMED disiplin yönetmeliğine aykırı davranan üyeleri soruşturmak.   

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir Çalışma Dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine, Yönetim kurulunca oylaması ile seçilen yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır.

IV. BÖLÜM – Şubeler

Şubelerin Kuruluşu

MADDE 24 – Genel kurul kararı ile şube açılabilecek yerlerde en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulacak şube kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az üç kişi yetkili kılınarak şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp şubeyi kurmalarına izin verilir.
Şube açmaya yetkili kılınan kişiler, kurucularının ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, konutlarını, uyruklarını, şube merkezi adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazıya Dernek Ana Tüzüğünden iki örnek ile yetkili kılındıklarına ilişkin yetki belgesi eklenir.

Hukuksal Durum

MADDE 25 – Şubeler, yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanı içerisinde Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenmiş; tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek örgütüdür.

Şubelerin Organları ile görev ve yetkileri

MADDE 26 - Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

26.1) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı etkin üyelerin katılması ile  merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapılması zorunludur.

26.2) Şube Yönetim Kurulu: Şube Yönetim Kurulunda gizli oyla (3) yıl için seçilen (5) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur.
26.3) Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda açık oyla (3) yıl için seçilen (2) asıl ve (2) yedek Denetçiden oluşur.
26.4) Toplantı ilkeleri ile Görev ve Yetkiler: Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri ile görev ve yetkileri; Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün (III. Bölüm-Yönetim Hükümleri) benzer olarak uygulanır.

26.5) Şube Üyeleri Hakları: Şube üyeliği Dernek Asıl Üyeliği niteliğinde olup, Dernek Genel Kurulu toplantısına katılmak, seçmek ve seçilmek hakkını içerir.
26.6) Temsil: Şubeler, Dernek Genel Kurulu toplantılarında Şube Yönetim Kurulu aracılığı ile temsil edilirler.

26.7) Uygulama ve İlişkiler: Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de Şubeler için geçerli olup, uygulama ilkeleri ile merkez ve şube ilişkilerine ilişkin hükümler “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

V.BÖLÜM – Mali Hükümler

Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

MADDE 27 - Derneğin Çalışma Dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
Derneğin Bütçesi, Yıllık Bütçe Planı ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.
Yıllık Bütçe Planında, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcanmaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı (kasa borç bakiyesi), bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Derneğin Gelir Kaynakları-Giriş ve Yıllık Ödentilerin Belirlenme Şekli ve Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 28 - Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

28.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her Çalışma Dönemi Bütçesinde, üyeliğe kabul edilen Asıl Üyeler için öngörülen tutardır. Giriş ve yıllık ödenti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
28.2) Yıllık Ödenti (Aidat): Etkin Üyeler için her Çalışma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.
28.3) Yararlanma Payı: Üyelere ve diğer kişilere sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler olup her Çalışma Dönemi Bütçesine konulan tutardır.
28.4) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değer gelirleri,

28.5) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, yarış, gösteri, konser, yemekli toplantı, çay, kahve toplantıları ve benzeri düzenlemelerde elde edilen gelirler,
28.6) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

28.7) Ortaklıklar, şirketler, kooperatifler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
28.8) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,
28.9) Diğer gelirler
28.10) Derneğin Borçlanma Usulleri:
Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı  ve geri ödeme koşullarının  nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi  ve Yönetim kuruluna yetki vermesi gereklidir

Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntemler

MADDE 29 - Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
29.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; Yıllık ödenti, Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde belirtilen yöntem ve zamanlarda tahsil edilir.
29.2) Yıllık ödenti, Yararlanma Payı ve Katılma Payı ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

29.3) Dernek gelirleri noter tasdikli alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile yetkili matbaada bastırılır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
29.4) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, makbuz ya da gider pusulası alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.
29.5) Alındı Belgesi ile fatura, makbuz, gider pusulası ve harcama belgelerinin saklanma süresi, beş yıldır.

Defterler

MADDE 30 – Dernek, İlgili defter ve kayıtları, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan ve 31 Mart 2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği’nin   ilgili madde hükümlerine uygun şekilde  tutar.

Bu defterlerin  Noterden veya  İl dernekler biriminden  tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

VI. BÖLÜM – Genel Hükümler

Ana Tüzük Değişikliği

MADDE 31 - Dernek  Ana tüzüğü  Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün katılması ve kabul etmesi  şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak   toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak  tüzüğün değiştirilme  ve Yönetmeliğin  onaylanmasına  ilişkin  Genel Kurul kararları, toplantıya  katılanların 2/3  çoğunluğu  ile  alınır.

Derneğin Feshi ve Tasfiye İşlemleri

MADDE 32 -Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının üç katından az olamaz.
Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

32.1) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:
Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği  ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar T.C. Kadir Has Üniversitesine devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

32.2) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Bu  durumda derneğin  para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Yönetmelikler

MADDE 33 - Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

Hüküm Eksikliği

MADDE 34 - Bu Ana Tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – Bu Ana Tüzük, Kurucular Genel Kurulu toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiş olup en büyük mülki amirliğe verildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 - Bu Ana Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kurucular

MADDE 37 – Derneğin kurucularının ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir.

KURUCU ÜYELER

  1. ELİF ASENA SALMAN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)
  2. HERMON NAVARYAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI)
  3. AZİZ YETER (SAYMAN)
  4. SERDAR ÖZTUNA (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
  5. GÜLŞEN ÖZGÜNDÜZ PİRCİ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
  6. GÜLŞEN ŞAHİN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
  7. NUBAR ERMAN KALAYCIYAN
  8. CEVDET KIZIL
  9. HAKAN ERGİN KADAN